Noul Regulament-cadru școlar

La data de 1 septembrie 2022 intră în vigoare noul Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Prin Ordinul nr. 4183/2022 ministrul educației a aprobat noul ROFUIP. Respectarea sa de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevi este obligatorie.

ROFUIP stabilește:

 • organizarea unitățile de învățământ: dobândirea personalității juridice, înființarea consorțiilor școlare, rolul inspectoratelor școlare;
 • organizarea programului școlar, cazurile de suspendare a cursurilor, activitățile din timpul vacanțelor, formele de învățământ, formațiunile de studiu;
 • managementul unității: consiliul de administrație, directorul și directorii adjuncți;
 • personalul unității: personal didactic de conducere, didactic de predare și de instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic, evaluarea personalului și răspunderea sa;
 • organisme funcționale la nivelul unității: consiliul profesoral, consiliul clasei, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, profesorul diriginte, comisiile u caracter permanent, temporar și ocazional;
 • personalului didactic auxiliar și nedidactic: Secretariatul, Serviciul financiar, Administrativ, Biblioteca;
 • beneficiarii primari ai educației: antepreșcolarii, preșcolarii și elevii; prezența la ore, absențele, activitățile educative extrașcolare; evaluarea, promovare, amânare, corigențe, diferențe; transfer;
 • inspecția, evaluarea internă, evaluarea externă a unității;  
 • partenerii educaționali: părinți, adunarea generală a părinților, comitetul părinților, asociația de părinți, contract educațional, parteneriate;
 • alte reglementări: elev de serviciu, țigări, telefoane mobile, uniformă.

În baza ROFUIP, fiecare unitate de învățământ își va elabora:

 • un regulament propriu de organizare și funcționare ce va fi obligatoriu pentru elevi și personalul școlii;
 • un regulament propriu intern, obligatoriu pentru salariații școlii.

Urmărește-ne:
0